การวิเคราะห์หวยหุ้น เป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อทำความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง โดยพื้นฐานแล้ว การวิเคราะห์ถือเป็นทักษะที่มนุษย์ฝึกได้ หรือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการทางจิตสำนึก

เพื่อวิเคราะห์ หรือ ประเมินข้อมูล ในคำแถลง หรือ ข้อเสนอที่มีผู้แถลงหรืออ้างว่าเป็นความจริง การคิดวิเคราะห์เป็นรูปแบบของกระบวนการที่สะท้อนให้เห็นความหมายของคำแถลง  และการตรวจสอบหลักฐานที่ได้รับการไต่ตรองด้วยเหตุและผล แล้วจึงทำการตัดสินคำแถลงหรือข้อเสนอที่ถูกอ้างว่าเป็นความจริงนั้น

การคิดวิเคราะห์อาจทำได้จากการรวบรวมข้อมูล การสังเกตการณ์ ประสบการณ์ หลักแห่งเหตุและผล หรือการสื่อความ การคิดวิเคราะห์ต้องมีพื้นฐานของคุณค่าเชิงพุทธิปัญญาที่สูงเลยไปจากการเป็นเพียงการแบ่งเนื้อหาที่รวมไปถึง ความกระจ่างชัด ความแม่นยำ ความต้องตรงเนื้อหา หลักฐาน ความครบถ้วนและความยุติธรรม ความหมายหรือนิยามการคิดวิเคราะห์มีมากมายและหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ไปในแนวเดียวกันคือการใช้เหตุผล หลักฐานและตรรกะมาวิเคราะห์ให้แน่ชัดก่อนลงความเห็นหรือตัดสิน

ทฤษฏีเบื้องต้นของการวิเคราะห์นั้น ถ้าให้พูดตามหลักความเป็นจริงแล้ว นั้นง่ายมาก ก็คือ การไตร่ตรอง หรือใช้หลักการ ความหน้าจะเป็น ซึ่งแต่ละการวิเคราะห์ มีเทคนิคมากมาย เซียนบางก็มีหลักการคิด คนละแบบ ซึ่งฐานความคิดแต่ละคนนั้นมนันต่างกันมาก เช่น มีนักวิชาการ 20 คน สอนเรื่องการ วิเคราะห์ ทั้ง 20 คน ถึงจะสอนในเรื่องเดียวกันแต่ เทคนิค หรือ สไตล์ หรือ Character แต่ละคนก็ต่างกัน ซึ่งไม่มีซ้ำ เพราะฐานการประมวลความคิดของคนเรานั้น ต่างกันโดยสิ้นเชิง

ประเภทการวิเคราะห์ หวยหุ้น

ในปัจจุบันนี้ศาสตร์เรื่องตัวเลขเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็หันมาให้สนใจ บางคนเชื่อ บางคนไม่เชื่อ ซึ่งแล้วแต่วิจารณญานของแต่ละคน ซึ่งวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ริเริ่มคิดค้นเกี่ยวกับการถอดรหัสพลังตัวเลขอย่าง เข้าถึงโครงสร้างของศาสตร์แต่ละประเภทไว้ ทั้งยังได้นำตัวเลขประเภทต่างๆ หรือหวยหุ้น ก็เป็นตัวเลขเช่นเดียวกกัน ที่ควรใช้และควรหลีกเลี่ยงมาบอกกัน

ตัวเลขมักมีความเกี่ยวพันกับชีวิตของคนเราอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น วันเดือนปีเกิด, เลขบัตรประชาชน, เลขรหัสบัตรเอทีเอ็ม, ทะเบียนรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบอร์โทรศัพท์ที่มีความผูกพันกับชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะเป็นตัวเลขที่มนุษย์ใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร โดยปกติศาสตร์แห่งตัวเลขนั้นได้ถูกจำแนกออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ คณิตศาสตร์, โหราศาสตร์ และพลังตัวเลข เมื่อได้ถึงนี้แล้ว คงคิดว่า “โหรศาสตร์ เกี่ยวอะไรด้วยสิน่ะ” ทั้งนี้ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การวิเคราะห์ ก็มีสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร บางคนใช้หลักคณิตศาสตร์ช่วย บางคนใช้โหราศาสตร์เข้ามาช่วย บางคนใช้เรื่องความเชื่อดวงหรือไสยาศาสตร์  เป็นต้น